Условия за ползване на сайта

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „АЙ СИС“ ЕООД и лицата ползващи интернет страницата www.aisys.bg

** ДЕФИНИЦИИ **

* www.aisys.bg означава АЙ СИС ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Люлин, бл.122, вх.Б вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203975970 * ЗЗП означава Закон за защита на потребителите. * ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни. * ЗПУ означава Закон за пощенските услуги. * ОНЛАЙН МАГАЗИН означава виртуалният магазин находящ се на www.bulmarket.net предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет. * ПОЛЗВАТЕЛ означава лице ползващо функционалностите на сайта. * ПОТРЕБИТЕЛ означава потребител по смисъла на ЗЗП. * ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД. * НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

** ОБЩИ УСЛОВИЯ **

означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

** ЦЕНИ **

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, www.aisys.bg си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

** ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ **

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от www.aisys.bg и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба на стока или услуга, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на www.aisys.bg, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от www.aisys.bg, както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между www.aisys.bg и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.

** ДРУГИ **

www.aisys.bg се ангажира да предоставя само стоките и услугите предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките и услугите е валидна единствено и само към момента на представянето и, като www.aisys.bg си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на www.aisys.bg преди извършването и поръчки. www.aisys.bg си запазва правото да откаже направена поръчка, която не може да бъде изпълнена поради различни обстоятелства – изчерпана наличност и др.www.aisys.bg не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. www.aisys.bg не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от www.aisys.bg потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на www.aisys.bg за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. При закупуване на стоки чрез онлайн магазина не важат издаваните от www.aisys.bg ваучери и карти за отстъпка. В случай, че ползвателят е дал своето съгласие, www.aisys.bg има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.